Hakemlik Süreci

 

Yazar makalesini online başvuru sistemine (http://dergipark.gov.tr/jotaf) yükledikten sonra, makale otomatik olarak çevrimiçi olur ve başvurunun tamamlandığına ilişkin onay yazara iletilir. Başvuru sırasında; tüm yazarlar tarafından imzalanmış olan telif hakkı sözleşmesi formu da sisteme zorunlu olarak  sorumlu yazar  tarafından yüklenmelidir. Her bir makale öncelikle baş editör tarafından ön kontrole tabi tutulur ve dergi kapsam ve yazım kurallarına göre değerlendirilir (gerekirse danışma kurulu üyeleri ile istişare etmektedir).  Makale konusu dergiyle uyumlu değilse, editöryal kurallara ve yöntemsel ilkelere uymuyorsa veya daha önce basılmış bir makale ile kabul edilemez seviyede benzerlik içeriyorsa incelemeye girmeden baş editör tarafından reddedilebilir.

Ön incelemeden geçen makaleler, inceleme amacıyla bölüm editörlerine gönderilir. Bölüm editörleri makaleyi ilgili araştırma alanında uzman, en az iki hakeme iletir. Bölüm editörleri inceleme sonuçlarını yeterli ve uyumlu bulmazsa (örneğin bir hakem majör revizyon isterken diğer hakem herhangi bir değişiklik istemezse) inceleme işlemi farklı hakem/hakemlerle devam eder. İnceleme işleminde çift taraflı-kör değerlendirme yöntemi kullanılır. Böylece yazar ve hakemler birbirinin kimliğinden haberdar olmaz.

Hakemler seçildikten ve inceleme görevini kabul ettikten sonra öneri ve raporlarını online başvuru sistemi üzerinden bölüm editörlerine iletirler. Bölüm editörleri bu önerileri ve raporu makalenin revize edilmesi için sorumlu yazara gönderir. Bölüm editörü, editörler kurulu üyeleri ile müzakere ederek makalenin reddedilmesi, majör veya minör revizyon yapılması, bitmiş revizyonların kabul edilmesi veya makalenin doğrudan yazıldığı gibi kabul edilmesine karar verir. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF) yayın ilkelerine bağlı olarak, incelenen makaleler intihale karşı iThenticate yazılımı ile incelenir (maksimum %20 benzerlik kabul edilebilir sınırdır). İntihal denetiminde bulunan benzer kısımlar detaylı olarak analiz edilir ve bu eşleşmeler ile doğru referans ve çapraz referanslar sıralanır. Eşleşmelerdeki hatalar belirlenir ve editörler kuruluna rapor edilir. Editörler kurulu intihal tespit raporunun ışığında son kararı verirler. Yazar/Yazarlar’dan bu hataları düzeltmesi istenebilir veya yayın tamamen iade edilebilir.