2020-01-21

T. Z. F. Dergisi Yıl 2020-17 Sayı (1)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2020-17 sayı (1)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages
  İçindekiler  
 
Tezcan AKTAŞ, Orhan YÜKSEL
 
Effects of Vermicompost on Aggregate Stability, Bulk Density and Some Chemical Characteristics of Soils with Different Textures
 

Vermikompostun Farklı Tekstürlü Toprakların Agregat Stabilitesi, Hacim Ağırlığı ve Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkisi

1-11
 
Talip ÇAKMAKCI, Üstün ŞAHİN
Arıtılmış Atık Suyun Farklı Sulama Yöntemleriyle Uygulanmasının Silajlık Mısırda Makro-Mikro Element ve Ağır Metal Birikimine Etkisi
 

The Effect of Using Treated Wastewater with Different Irrigation Methods on Silage Maize Macro-Micro Element and Heavy Metal Accumulation

12-23
 

Bahar DİKEN, Birol KAYİŞOĞLU

A Research on the Determination of the Gasification Performance of Grass Pellets 

Çim Peletlerinin Gazlaştırma Performansının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

24-36
 
Özay Hasan EVREN, Nuray KAYA

Türkiye’deki Boylu Ardıç (Juniperus excelsa M. Bieb) Popülasyonlarının Yayılış Gösterdiği Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Bakımından Karşılaştırılması 

A Comparison of Some Physical and Chemical Soil Characteristics of Crimean Juniper (Juniperus excelsa M. Bieb) Populations in Turkey

37-52
 
Ersin KARACABEY, Türkan AKTAŞ, Levent TAŞERİ, Gamze UYSAL SEÇKİN

Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Farklı Kurutma Yöntemlerinin Kurutma Kinetiği, Enerji Tüketimi ve Ürün Kalitesi Açısından İncelenmesi

Examination of Different Drying Methods in Sultana Seedless Grapes in Terms of Drying Kinetics, Energy Consumption and Product Quality

53-65
 

Hacer KAYA,  Muhlis MACİT

Yumurtlamanın Son Dönemindeki Yumurtacı Tavukların Rasyonlarına Bor (Orthoborik Asit) İlavesinin Serum Lipid ve Protein Profili Üzerine Etkisi
 

The Effects of Boron (Orthoboric Acid) Supplementation into Diets on Serum Lipid and Protein Profiles of Hens During Late Laying Period

66-76
 

Fatih KONUKCU, Huzur DEVECİ, Bahadır ALTÜRK

Trakya Bölgesi’nde İklim Değişikliğinin Buğday Verimine Etkisinin AquaCrop ve WOFOST Modeller ile Tahmin Edilmesi

Modelling of the Effect of Climate Change on Wheat Yield in Thrace Region with AquaCrop and WOFOST Models

77-96
 

Ömer Barış ÖZLÜOYMAK

Determination of Plant Height for Crop and Weed Discrimination by Using Stereo Vision System

Ürün ve Yabancı Ot Ayrımı için Stereo Görme Sistemi Kullanılarak Bitki Yüksekliğinin Belirlenmesi

97-107