2015-02-09

T.Z.F Dergisi Yıl 2014-11 sayı (3)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2014-11 sayı (3)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Title - Authors - Organization File Pages


Mahalle Parklarının Peyzaj Tasarım ve Kullanım Kriterleri Açısından İrdelenmesi: İstanbul-Şişli Örneği Evaluation of Neighborhood Parks With Regard to Landscape Design and Using Criteria: Case of İstanbul- Şişli
M. Coşaner, T. Kiper, A. Korkut
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ

1-18 


Erzincan İlinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri: Çayırlı İlçesi Örneği Structural Features of Dairy Farmers In the Erzincan: The Example of Çayırlı District
S. Özyürek, R. Koçyiğit, N. Tüzemen
Erzincan Üniversitesi, Çayırlı MYO, Gıda İşleme Bölümü, Erzincan, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Erzurum.

19-26 


Ardahan’da Yetişen Bazı Erik (Prunus x domestica L) GenotiplerindeToplam Fenolik İçerik, Toplam Antosiyanin ve Askorbik Asit İçeriğinin Belirlenmesi DeterminingTotal Phenolics, Anthocyanin Content andAscorbicAcid Content in Some Plum (Prunus x domestica L.) Genotypes Grown in Ardahan
Z.T. Abacı, E. Sevindik, S. Selvi
Ardahan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ardahan, Ardahan Üniversitesi, Göle Meslek Yüksek Okulu, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Ardahan, Balıkesir Üniversitesi, Altınoluk Meslek Yüksekokulu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı, Balıkesir

27-32 


Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Gliadin Bant Değişimlerine Göre Verim ve Kalite Özelliklerinin Biplot Analizi ile Değerlendirilmesi Investigating Yield and Quality Traits of Some Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes Based on Gliadin Band Variations using Biplot Analysis
H. Baytekin, C. Ö. Egesel, F. Kahriman, M. Aktar, N. B. Tuncel
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gıda Müh. Bölümü

33-44 


Tekirdağ İlinde CBS Tabanlı RUSLE Modeli Kullanarak Erozyon Risk Değerlendirmesi Using GIS-Based RUSLE Model in Erosion Risk Assessment in Tekirdağ Province
E. Özşahin
Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Tekirdağ

45-56 


The Effects of A Copper Mining On Environment Changes And Human Living With in The Concern Of Eu Policy Bir Bakır Madeninin Çevre Değişiklikleri ve İnsan Yaşamı Üzerine Etkilerinin AB Politikası ile İlgisi
G. Ş. Aydın, E. Tatlıdil
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü, İzmir

57-66 


Tüketicilerin Satin Alma Eğilimlerini Belirlemede Demografik Faktörlerin Etkisine Yönelik Bir Araştirma: İzmit Örneği A Research On The Effects Of Demographic Factors In Determining Consumer Buying Trends: Izmit Sample
E. Torun, O. Akpınar
Kocaeli Universitesi, Arslanbey Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, Kocaeli

67-74 


Adana’da Ana Ürün Mısır Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi Determination of Energy Using Efficiency at Corn Production in Adana
H. A. Karaağaç, S. Aykanat, R. Gültekin, M. F. Baran
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Adıyaman

75-81 


Nütrient Pulslarinin Türe Özgü Değişkenler Üzerine Etkileri: Thalassiosira allenii (Takano) Effects on The Species-Specific Variables Nutrient Pulses: Thalassiosira allenii (Takano)
G. Ş. Aydın, B. Büyükışık
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Bornova, İzmir

82-90 


Ankara Kent İçi Yaya Bölgelerinde Yaya-Tasarım Etkileşimi Pedestrian-Design Interaction in Urban Pedestrian Zones in Ankara
R. D. Çay, F. Aşılıoğlu
Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı

91-99 


Bitkisel Ekstrakt Kullanımının Tekirdağ Köftesinin Mikrobiyolojik ve Duysal Özellikleri Üzerine Etkisi Effect of Herbal Extracts Addition on Microbial Composition and Sensory Properties of Tekirdag Meatballs
F. Özen, F. Çoşkun
Arıkanlı Çiftliği, Alipaşa Köyü, Dobruca Mevkii, Silivri, İstanbul Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ

100-109 


Türkiye’de Bitkisel Ürünlerde Maliyet Hesabında ve Anket Uygulamalarında Teknik Elemanların Karşılaştıkları Sorunların Belirlenmesi Determining The Issues Confronted By Technical Staff Considering Cost-Calculation and Implementation of Surveys on Plant Products in Turkey
G. Keskin, D. Dönmez, F. Canik, N. Y. Yüksel , A. Z. Sancak
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müd. Lodumlu Ankara Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enst. Lodumlu, Ankara

110-118