2015-10-15

T.Z.F Dergisi Yıl 2015-12 sayı (3)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2015-12 sayı (3)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages
 

İpsala İlçesi Sulama Sularında Bazı Ağır Metal İçeriklerinin Araştırılması

Investigation on the Heavy Metal Contents in Irrigation Water of İpsala District

H. Arda, İ. Atılgan Helvacıoğlu, Ç. Meriç, C. Tokatlı


Trakya Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Edirne, Türkiye
Trakya Üniversitesi, İpsala Meslek Yüksek Okulu, Laboratuvar Teknolojisi Bölümü, Edirne, Türkiye

1-7
 

Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi: Hatay İli Örneği

Economic Analysis of Dairy Farms: The Case of Hatay Province

A. Semerci, O. Parlakay, A. Duran Çelik

Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Hatay, Türkiye

8-17
 
 

Eritme Peynirinde Bazı Patojen Bakteriler Üzerine Farklı Baharatların İnhibisyon Etkisi

The inhibition effect of different spices on some pathogen bacteria in processed cheese

T. Gümüş, İ. Alper Bursa

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ, Türkiye

18-26
 

Kentsel Yeşil Alanlarda Vandalizm ve Olası Tasarım Çözümleri: Antalya Kenti Örneği

Vandalism and Possible Design Solutions in Urban Green Areas: The Case of Antalya

R. Olgun, T. Yılmaz

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya, Türkiye

27-39
 

Türk Kurutulmuş Meyve Sektörünün Rekabetçiliği

Comptetitiveness of The Turkish Dried Fruit Sector

G. Ertemli, N. Demirbaş

Yapı Kredi Bankası Alsancak Şubesi, İzmir, Türkiye
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Bornova, İzmir, Türkiye

40-46
 

Diskriminant Analizi ile Bıldırcın Yumurtalarında Bazı Kalite Özellikleri ile Tüy Rengi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Investigation by Discriminant analysis of the Relationship Between Plumage Color in some Quality Characteristics and Quali Eggs

S. Çelik, H. İnci, T. Şengül, B. Söğüt

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Bingöl, Türkiye

47-56
 

Mandalarda Büyüme Eğrisinin Farklı Büyüme Modelleri ile Karşılaştırılması

The Comparison of Growth Curve with Different Models in Anatolian Buffalo

M.I. Soysal, E.K. Gürcan, S. Genç, M. Aksel

Namık Kemal University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science, Tekirdag, Turkey
Ahi Evran University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Biotechnology, Kırsehir, Turkey
Istanbul Water Buffalo Breeders Association, Istanbul, Turkey

57-61
 

Farklı Özelliklerdeki Polietilen Malzemelerin Paket Silajlarda Kullanımı ve Yem Kalitesi Üzerine Etkileri

Effects on Forage Quality and Use in Vaccumed Silage Bags of Different Polyethylene Materials

N. Büyüktosun, F. Tan

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ, Türkiye

62-67
 
 

Sivas Kentsel Gelişim Alanının Kentin Peyzaj Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi

Evaluation of Sivas Urban Development Space by the City's Landscape Features

D. Demiroğlu, Y. Memlük

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Kilis, Türkiye
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara, Türkiye

68-81
 

 

Merlot Üzüm Çeşidinde Yaprak Gübresi Uygulamasının Verim ve Şıra Kalitesi Üzerine Etkisi

Effects on The Yield and Quality of Grape Juice in Merlot Grape Varieties Foliar Fertilizer Application

N. Öner, H.H. Tok, M.T. Sağlam

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Üniversite-Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü, Muğla, Türkiye
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Tekirdağ, Türkiye

82-99
 

Edirne Merkez İlçe Kentsel Sit Alanı Sınırları İçerisindeki Açık ve Yeşil Alan Varlığının İrdelenmesi

Investigation Open and Green Areas Existence in The Boundaries of Protected Area of Edirne City

B. Karakaya Aytin, A.B. Korkut

Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Edirne, Türkiye
Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,
Tekirdağ, Türkiye

100-108
 

Türkiye'de Kullanılabilir Hayvansal Gübre ve Tahıl Sap Atıklarının Biyogaz ve Enerji Potansiyelinin Belirlenerek Sayısal Haritalarının Oluşturulması

Digital Mapping and Determination of Biogas Energy Potential of Usable Animal Manure and Cereal Straw Wastes in Turkey

A. Aybek, S. Üçok, M. Ali İspir, M. Emin Bilgili

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü,
Kahramanmaraş, Türkiye
Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Türkiye
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana, Türkiye

109-120