2016-05-05

T.Z.F Dergisi Yıl 2016-13 sayı (2)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2016-13 sayı (2)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages
  İçindekiler  
 
Yağ Gülü Damıtma Atıkları, Kızılçam Kabuğu ve Linyit Kömür Tozundan Elde Edilen Peletlerin Baca Gazı
Emisyonlarının Belirlenmesi
Measurement of Flue Gas Emission of Pellets Obtained from the Mixture of Rose Oil Processing Wastes, Lignite Coal
Dust and Pine Barks
 

Orhan Alp Atay1, Kamil Ekinci1,*, Yakup Umucu2

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, Isparta, Türkiye

2Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Isparta, Türkiye
1-09
 
Şeker Pancarı Posasından Elde Edilen Pektinin Modifiye Edilerek Karakterize Edilmesi, Moleküler ve Reolojik
Özelliklerinin Belirlenmesi
Rheological and Molecular Characterization of Modified Pectin from Sugar Beet Meal
 

Mustafa Tahsin Yılmaz1,*, Aslı Muslu1, Enes Dertli2, Ömer Said Toker1

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya ve Metalürji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,Davutpaşa Kampüsü, 34210, İstanbul, Türkiye

2 Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,
Bayburt, Türkiye
10-20
 
 
Tasarım Eğitiminde Teknoloji Altyapısının Gerekliliği Üzerine Bir Araştırma
A Research on The Necessity of Technology Infrastructure in Design Training
 

Aslı Korkut, Murat Özyavuz*

Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ, Türkiye

21-33
 
Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi
Determination of Social Media Usage Habits of Students in The Agriculture Faculty
 

Ahmet Şahin1, Cevahir Kaynakçı1, Yeşim Aytop2,*

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Avşar Kampüsü,Onikişubat, Kahramanmaraş, Türkiye

2* Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Pazarcık Meslek Yüksek Okulu, Dış Ticaret Programı,Pazarcık, Kahramanmaraş, Türkiye
34-45
 
Bir Traktör Kabininde Ortam Şartlarının Yaz koşullarında HAD ile Belirlenmesi
CFD Modelling of Ambient Factors in A Tractor Cabin for Summer Conditions
 

Serap Akdemir1,*,  Serhat Öztürk2, Poyraz Ülger2

1* Namık Kemal Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İklimlendirme ve Soğutma Programı,Tekirdağ, Türkiye

2 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü,Tekirdağ, Türkiye
46-54
 
Sürdürülebilir Kent Ulaşımında Bisiklet Kullanımının Çanakkale Kent Merkezi Örneğinde İncelenmesi
Bicycle Usage for Sustainable City Transportation: A Case Study for Çanakkale City Center
 

Tülay Cengiz*, Ceren Kahvecioğlu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,Çanakkale, Türkiye

55-66
 
Effects of Foliar Seaweed and Humic Acid Treatments on Monoterpene Profile and Biochemical Properties of cv.
Riesling Berry (V. vinifera L.) Throughout the Maturation Period
Yapraktan Uygulanan Deniz Yosunu ve Hümik Asit Uygulamalarının Olgunlaşma Dönemi Süresince Riesling (V.
vinifera L.) Üzüm Çeşidinin Monoterpen Profili ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri
 

Demir Kok*, Erdinc Bal

Namık Kemal University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, Tekirdag, Turkey

67-74
 
Koyunlarda Besi Özelliklerini Geliştirmek Amacıyla Türkiye’de Yapılan Melezleme Çalışmalarının Kantitatif Olarak
Değerlendirilmesi
Quantitative Consideration of Cross Breeding Studies Conducted in Turkey to Improve Fattening Features in Sheep
 

Arzu Üçtepe

Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Isparta, Türkiye

75-84
 
 
Kent Merkezlerindeki Ekolojik Temelli Oyun Alanlarının Mekansal Açıdan İncelenmesi: Ankara-Antalya Örneği
Spatial Analysis of Urban Ecological-Based Playgrounds in the Cities of Ankara & Antalya Case Study
 

Taşkın Taştepe1,*, A. Merve Başbay2, Zeliha Yazıcı3

1Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, Ankara, Türkiye

2 Bilkent Üniversitesi, Bilkent Laboratory & International School, Ankara, Türkiye
3 Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
85-95
 

Artan Miktarlarda Akuakültür Atığı Uygulamasının Salata (Lactuca sativa L. var. crispa) Bitkisinin Bazı Makro ve

Mikro Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi
The Effect of Increasing Amounts of Aquaculture Waste Application on the Some Macro and Micro Nutrient Element
Contents of Salad Plant (Lactuca sativa L. var. crispa)
 
 

Aydın Adiloğlu1,* ,Funda Eryılmaz Açıkgöz2, Sevinç Adiloğlu1, Yusuf Solmaz1

1Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Tekirdağ, Türkiye

2Namık Kemal Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,
96-101
 
İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Yöntemlerinin Enerji Kullanım Etkinliğinin
Karşılaştırılması
Comparison of Energy Use Efficiency of Different Tillage Methods and No-Tillage on The Secondary Crop Sunflower
Production
 

Yılmaz Bayhan

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Türkiye

102-109
 
Arkeolojik Sitlerin Sürdürülebilirliği Kapsamında Arkeolojik Parklar
Archaeological Parks in The Frame of Sustainable Archaeological Sites
 

Aysun Tuna1,*, Elmas Erdoğan2

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Malatya, Türkiye

2Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara, Türkiye
110-122
 
Alakır Çayı Havzasında (Antalya) Toprak Kaybının Mekânsal Dağılışı ve Etkili Faktörler
The Spatial Distribution of Soil Loss in Alakır Creek Basin (Antalya) and Factors Influential on It
 

Emre Özşahin

Namık Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Tekirdağ, Türkiye

123-134
 
Aydın İli Sulama Kooperatiflerinde Su Sağlama Oranlarının Belirlenmesi
Evaluation of Water Supply Status of Irigation Cooperatives in Aydın Province
 

Selin Akçay

Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, 09100, Aydın, Türkiye

135-143
 
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Yerleşkesinin Alan Kullanım/Arazi Örtülülüğünün Belirlenmesi
Determination of Land Use/Land Cover of Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Campus Using Remote
Sensing and Geographic Information System
 

Aysel Gürkan1,*, Aylin Salıcı1, Kutay Yıldırım2, Müşerref Yıldırım2

1Mustafa Kemal Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antakya, Türkiye

2Mustafa Kemal Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Tayfur Ata Sökmen Kampüsü,
Antakya, Türkiye
144-150