2016-09-20

T.Z.F Dergisi Yıl 2016-13 sayı (3)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2016-13 sayı (3)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages
  İçindekiler  
 

Development of an Automatic Soil Sampling Machine 

Otomatik Toprak Örnekleme Makinesi Geliştirilmesi

Ibrahim Savas DALMIS1, Bahattin AKDEMIR2, Nail TUREN3, Korkmaz BELLITURK4

1Namik Kemal University , Corlu Engineering Faculty, Department of Mechanical Engineering, Tekirdag, Turkey
 
2Namik Kemal University, Faculty of Agriculture, Department of Biosystems Engineering,Tekirdag, Turkey
 
3Elektropro Otomasyon, Çorlu, Tekirdağ, Turkey
 
4Namik Kemal University, Faculty of Agriculture, Department of Soil Science and Plant Nutrition, Tekirdag, Turkey
1-12
 

Orta Anadolu Merinosu Koyunların Yetiştirici Şartlarındaki Ergin Canlı Ağırlıkları ve Bazı Döl Verimi Özellikleri           

Mature Live Weights and Some Reproductive Characteristics of Orta Anadolu Merinosu Sheep under Breeder Conditions

Ahmet Hamdi AKTAŞ1, Şükrü DURSUN2, İbrahim HALICI1, Uğur DEMİRCİ1, Kenan AKİL3, Levent BÜYÜKBAŞ4

1Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Hayvancılık Araştırma Bölümleri, Konya, Türkiye
 
2Aksaray Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Aksaray, Türkiye
 
3Eskişehir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Eskişehir, Türkiye
 
4Çifteler İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Eskişehir, Türkiye
13-19
 

Tavuk köftelerinin kalite ve duyusal özellikleri üzerine yenilebilir kaplama materyali olarak jelatin çözeltilerinin etkileri     

The effects of gelatine solutions as edible coating materials on quality and sensory properties of chicken meat patties 

Osman KILINÇÇEKER1, Mustafa Tahsin YILMAZ2

1Adıyaman Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Gıda İşleme Bölümü, 02040, Adıyaman, Türkiye
 
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya ve Metalürji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Davutpaşa Kampüsü, 34210, İstanbul, Türkiye
 
20-24
 

Chlorantraniliprole ve Thiamethoxam Etken Maddelerinin Karışımının Cydia pomonella (L.)(Lepidoptera: Tortricidae) Yumurtalarına Etkisi

Effect of Chlorantraniliprole and Thiamethoxam Mixture Against Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae) (Takım:Familya) Eggs 

Alime BAYINDIR1, Ekrem Aycan ÇEVİKOL2, Ali Kemal BİRGÜCÜ2

1Pamukkale Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü, 20600, Çivril-Denizli, Türkiye
 
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü,32260, Isparta, Türkiye
25-28
 

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Tarımsal Yayım ve Eğitim Faaliyet Çalışmalarının Analizi: Aydın İli Örneği*          

Analysis of Agricultural Extension and Education Activities for Farmers That Was Conducted by Cattle Breeders’ Association

Osman Orkan ÖZER, Altuğ ÖZDEN

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Aydın, Türkiye

29-36
 

Responses to Irrigation onto Apple Tree Grown under the Farmer       

Çiftçi Koşulunda Yetiştirilen Elma Ağacının Sulamaya Tepkileri: Düzce Yöresi Örneği 

Selçuk ÖZMEN1,2

1University of Düzce, Department of Biosystem Engineering, 81620, Düzce, Turkey
 
2University of California, Department of Agricultural and Biological Engineering, 95616, Davis, CA, USA
37-47
 
 

Çanakkale 500. Yıl Parkının Peyzaj Tasarımı ve Sosyo-Kültürel Olanakları Açısından İrdelenmesi               

Examination of Çanakkale 500. Year Park Regard to Landscape Design and Socio-Cultural Opportunities

Füsun Erduran NEMUTLU

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Çanakkale, Türkiye

48-59
 

Determination of Self-Fertility of the 'Hayat' Olive Cultivar Obtained by Hybridization Breeding             

Melezleme Islahı İle Elde Edilmiş 'Hayat' Zeytin Çeşidinin Kendine Verimlilik Durumunun Belirlenmesi 

Nurengin METE, Mustafa ŞAHİN, Öznur ÇETİN 

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Üniversite Cad. No: 43, Bornova, İzmir, Türkiye

60-64
 

Farklı Azot ve Fosfor Seviyelerinin Ankara Ekolojik Koşullarında Aspir (Carthamus tinctorious L.) Bitkisinin Yağ Oranı ve Kompozisyonu Üzerine Etkisi     

Effect of Different Levels of Nitrogen and Phosphorus on The Oil Content and Composition of Safflower (Carthamus tinctorious L.) Under Ankara Ecological Conditions

Yusuf ARSLAN1, Nilgün BAYRAKTAR2

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bolu, Türkiye
 
2Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara, Türkiye
65-73
  Tekirdağ Koşullarında Havalandırılan Bir Plastik Seranın Isı İhtiyacının Belirlenmesi

Determination of a Heating Requirements of a Ventilated Plastic Greenhouse under  Conditions of Tekirdag 

Elif YÜKSEL TÜRKBOYLARI

Namık Kemal Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Tekirdağ, Türkiye

74-80
 

Tekirdağ Kenti Çorlu İlçesi Parklarının Mevcut Durum Analizi     

The Analysis Of The Current Situation Of Çorlu District Parks In Tekirdağ Province 

Dilem AKTAŞ1, Tuğba KİPER2

1Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Etüt Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü, Tekirdağ, Türkiye
 
2 Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tekirdağ, Türkiye
81-99
 

Lilium candidum L.’da In vitro Mikroçoğaltım ve Alkaloidler       

In vitro Micropropagation of Lilium candidum L. and Alkaloids

Shedia DANESHVAR ROYANDAZAGH, Elif Ceren PEHLİVAN

Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Tekirdağ, Türkiye 

100-110
 

Akdeniz Bölgesi İklim Koşullarında Seralarda Kullanılan Isı Perdelerinin Sera İçi Sıcaklığına ve Enerji Tasarrufuna Etkilerinin Belirlenmesi      

Evaluation of the Effect of Thermal Screens Used in Greenhouses under Mediterranean Climate Conditions on Greenhouses Temperature and Energy Saving 

Derya ÖNDER, A. Nafi BAYTORUN

Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 01100, Balcalı, Adana, Türkiye
 
111-120
 

Gelir Gruplarına Göre Ülkelerin Tarımsal Üretim Etkinliklerinin Analizi: Meta Sınır Yaklaşımı       

Analysis of Countries Agricultural Production Efficiency by Income Groups: Meta Frontier Approach

Altuğ ÖZDEN

Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, PK: 74 09100, Aydın, Türkiye

121-128
 

Alpin x Kıl Keçisi (F1), Saanen x Kıl Keçisi (F1) ve Kıl Keçisi Oğlaklarının Besi, Karkas ve Et kalite Özellikleri           

Fattening Performance, Carcass and Meat Quality Characteristics of Alpine x Hair Goat (F1), Saanen x Hair Goat (F1) and Hair Goat Kids

Okan Atay

Adnan Menderes Üniversitesi, Çine Meslek Yüksekokulu, Çine, Aydın, Türkiye

129-133
 
 

Precision Feeding in Laying Hens by Sound Technology               

Yumurtacı Tavuklarda Ses Teknolojisi ile Hassas Yemleme

Arda AYDIN

Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering, Çanakkale, Turkey

134-142
 

  İstanbulda Yetiştirilen Anadolu Mandalarında Linear Tip Puanlaması Tekniğinin Oluşturulması 

Forming Linear Type Scoring of Anatolian Water Buffalo Raised in Istanbul 

M. İhsan SOYSAL1, Mehmet AKSEL2, Yahya T. TUNA1, Serdar GENÇ3, Eser  K. GÜRCAN1

 
1Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tekirdağ, Türkiye
 
2İstanbul İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, İstanbul, Türkiye
 
3Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Kırşehir, Türkiye
143-155
 

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Karpuz Yetiştirilen Alanlarda Karpuz Mozayik Virüsü (WMV-2)’nün Biyolojik, Serolojik ve Moleküler Olarak Belirlenmesi    

Biological, Serological and Molecular Detection of Watermelon Mosaic Virus (WMV-2) in Watermelon Growing Fields in Eastern Mediterranean Region

Mehmet Aydın KEÇE, Muharrem Arap KAMBEROĞLU 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, 01330 Sarıçam, Adana, Türkiye

156-164
 

Trichogramma pintoi Voegele Tarafından Parazitlenmiş Ephestia kuehniella Zeller Yumurtalarının Farklı Sıcaklıklarda Depolanması Üzerine Araştırmalar   

Effect of Different Cold Storage Periods on Parasitization Performance of Trichogramma pintoi Voegele on Ephestia kuehniella Zeller 

Merve YAZ, Nihal ÖZDER

Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 59030, Değirmenaltı, Tekirdağ, Türkiye

165-174