2016-11-30

T.Z.F Dergisi Yıl 2016-13 sayı (4)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2016-13 sayı (3)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages
  İçindekiler  
 
Ümit GEÇGEL, İsmail YILMAZ, Ayşenur AY, Demet APAYDIN, Gizem Ç. DÜLGER
Soğuk Pres Yağlar İlave Edilerek Üretilen Fermente Sucukların Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Physicochemical Properties of Fermented Sausages Produced by Adding Cold Pressed Oils
1-11
 
Erkan YASLIOĞLU, Hüseyin İLHAN
Güney Marmara Süt Sığırı Yetiştiriciliğinin Isı Stresi Yönünden Değerlendirilmesi
An Analysis of Dairy Cattle Production in Southern Marmara in terms of Heat Stress
12-19
 
İpek Atılgan HELVACIOĞLU, Tuna ŞENER, Cem TOKATLI, Alpay BALKAN
Socio–Economic Conditions and Behaviors of Rice Producers in Meriç Plain (Edirne, Turkey)
Socio–Economic Conditions and Behaviors of Rice Producers in Meriç Plain (Edirne, Turkey)
 
20-26
 

Seda Erdoğan BAYRAM, Ömer Lütfü ELMACI, Nejat ÖZDEN

İzmir İli Güney Hattı Şeftali (Prunus persica L.) Bahçelerinin Beslenme Durumlarının İncelenmesi
Nutrition Status of Peach (Prunus persica L.) Orchards in the South Part of İzmir Province
 
27-35
 
Osman GÖKDOĞAN, Behlül SEVİM
Determination of Energy Balance of Wheat Production in Turkey: A Case Study of Eskil District of Aksaray Province
Türkiye’de Buğday Üretiminde Enerji Bilançosunun Belirlenmesi: Aksaray İli Eskil İlçesi Örneği
36-43
 
Fulya TAN, Cihangir SAĞLAM, Güven AKAR
Susuz Amonyak Uygulama Ekipmanının Tasarlanarak Geliştirilmesi ve Buğday Tarımında Etkilerinin Araştırılması
Designing and Development of A Anhydrous Ammonia Application Equipment Investigation of Its Effects on Wheat Yield
44-51
 
Can Burak ŞİŞMAN, Celalettin BİLGİN
Trakya Bölgesinde Arazi Toplulaştırma Uygulamalarının Üretici Boyutundaki Başarısı
The Succes of Land Consolidation Applications At Farm Level in Thrace Region
52-60
 
Ertuğrul BIGUCU, Binnur KAPTAN, İbrahim PALABIYIK, Omer OKSUZ
The Effect of Environmental Factors on Heavy Metal and Mineral Compositions of Raw Milk and Water Samples
Çiğ Süt ve Su Örneklerinin Ağır Metal ve Mineral Kompozisyonları Üzerine Çevresel Faktörlerin Etkisi
61-70
 
Soner ÇELEN, Halil Nusret BULUŞ, Aytaç MORALAR, Ayşen HAKSEVER, Erhan ÖZSOY
Mikrodalga Bantlı Kurutucunun Gıda Kurutmada Kullanılabilirliği ve Modellenmesi
Availability and Modelling of Microwave Belt Dryer in Food Drying
71-83
 
Hüseyin Cömert KURÇ, İsrafil KOCAMAN
Tekirdağ-Malkara Yöresindeki Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yapısal Yönden İncelenmesi
Examination of Cattle Animal Farms Based On Structural Properties in The Tekirdag – Malkara Region
84-91
 
Burak KARA, Cemal POLAT, Fisun KOÇ
Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Laktik Asit Bakteri (LAB) İlavesinin Mısır Silaj Fermantasyonu Üzerine Etkileri
Effect of Additional of Lactic Acid Bacteria (LAB) Inoculants Pre-harvest and Post-harvest Silage Ferrmantation of Corn Silage
92-101
 
Erol ÜNVER, Ahmet İSTANBULLUOĞLU
Yüzme Havuzlarının Su Kullanımındaki Yeri ve Önemi: Tekirdağ Örneği
The Place and The Importance of The Swimming Pools in Water Usage: Tekirdağ Sample
102-110
 
İlker BALABAN, Yeşim AHİ
Alternatif Tarım Girdisi Ozonun Soğanda (Allium Cepa) Bitki-Toprak-Su Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi
Determination of the Effect of Alternative Agriculture Input of Ozone in Onion (AlliumCepa) to Plant – Soil - Water Characteristic
 
111-123
 
Cenk YÜCEL, Sultan ÇOBANOĞLU
Ankara İlinde Avrupa Ayçiçeği Güvesi [Homoeosoma nebulellum (Den.&Schiff)]’nin Yabani Konukçu Bitkileri
Feral Host Plants of The European Sunflower Moth (Homoeosoma nebulellum Den. et Schiff.) in Ankara
124-130
 
Bekir AÇIKBAŞ, Korkmaz BELLİTÜRK
VermikompostunTrakya İlkeren/5BBAşı Kombinasyonundaki Asma Fidanlarının Bitki Besin Elementi İçeriklerine Etkisi
Effects of Vermicompost on NutrientContents of Trakya İlkeren/5BB Grafting Combination Grapevine Saplings
131-138
 
 
M.Ihsan SOYSAL, Eser K. GURCAN, Mehmet AKSEL
The Comparison of Lactation Curve with Different Models in Italian Origined Water Buffalo Herd Raised in Istanbul Province of Turkiye
Türkiye İstanbul İlinde Yetiştirilen İtalyan Orijinli Manda Sürülerinde Farklı Modeller ile Laktasyon Eğrilerinin Karşılaştırılması
139-144
 
M. Ömer AZABAĞAOĞLU, D. İlkay ABDİKOĞLU, Gökhan UNAKITAN
Consumer’s Fish Purchase Behavior in Tekirdag
Tekirdağ’da Tüketicilerin Balık Satın Alma Davranışları
 
145-151