2017-02-15

T.Z.F Dergisi Yıl 2017-14 sayı (1)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2017-14 sayı (1)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages
  İçindekiler  
 
Mehmet KAPLAN, Erol BAYHAN
Mardin İli Bazı Bağ Alanlarındaki Thysanoptera Türlerinin Zarar Oranlarının Belirlenmesi
Determination of Damage Rates of Thysanoptera Species in Some Vineyard Areas In Mardin Province
1-8
 
Şeniz ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ, Mehmet KOYUNCU
Anöstrustaki Kıvırcık Irkı Koyunlarda CIDR ve Prostaglandin Uygulamalarının Üreme Performansı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of Effects of CIDR and Prostaglandin Applications on the Reproductive Performance of Kivircik Ewes in Anestrous
9-15
 
Ferit ÇOBANOĞLU, Renan TUNALIOĞLU, Halil İbrahim YILMAZ, Sıdıka BOZKIRAN, Ali NALBANTOĞLU, Hamza YILDIZ
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının Etkisinin Değerlendirilmesi: Bursa İli Örneği
Assessment of Impact of Rural Development Investments Support Programme: Evidence from Bursa Region
16-27
 

Bilal TUNÇSİPER

Akkaya Barajını Besleyen Kızılca (Karasu) Deresindeki Bakteriyolojik Kirlenmenin İncelenmesi Ve Kirliliğin Azaltılması İçin Çözüm Önerileri
Investigation of Bacteriological Contamination In Kızılca (Karasu) Creek Feeding Akkaya Reservoir And Solution Proposals To Reduce Contamination
28-37
 
Ali ECE, Sema GÜLER
Kızılırmak’ta (Çankırı) İkici Ürün Olarak Kullanılabilecek Alternatif Sebze Türlerinin Belirlenmesi
Determination of Alternative Vegetable Types that can be Used as Secondary Products in Kızılırmak (Çankırı)
38-47
 
Ali ÖZPINAR, Burak POLAT, A. Kürşat ŞAHİN, Sakine ÖZPINAR
Çanakkale İli Domates Alanlarında Canavarotu (Orobanche ramosa L.) ve Phytomyza orobanchia Kaltenbach (Diptera: Agromyzidae) Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determination of the Relationship Between Orobanche ramosa L. and Phytomyza orobanchia Kaltenbach, (Diptera: Agromyzidae) on Tomato Areas of Çanakkale Province
48-53
 
Hayri SAĞLAM, Adem YAĞCI, Özlem ÇALKAN SAĞLAM
Bazı Asma Çeşit ve Amerikan Asma Anaçlarında Sıcak Su Uygulamasının Çelik ve Kalemlerde Canlılık Üzerine Etkisi
The Effect of Hot Water Treatment on Vitality of Scions and Cuttings of Some Grape Varieties and Rootstocks
54-60
 
Hüseyin GÜNGÖR, Tevrican DOKUYUCU, Ziya DUMLUPINAR, Aydın AKKAYA
Yulafta (Avena spp.) Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özellikler Arasındaki İlişkilerin Korelasyon ve Path Analizleriyle Saptanması
Determination of Relationships between Grain Yield and Some Agronomic Traits by Correlation and Path Analysis in Oat (Avena spp.)
61-68
 
Nurşen ÇÖRDÜK, Gülru YÜCEL, Nihan AKINCI, Metin TUNA
In vitro Üretilen Digitalis Trojana Ivanina Bitkilerinin Genetik Kararlılığının Flow Sitometri ve Sitolojik Analizler ile Değerlendirilmesi
Assessment of The Genetic Stability of Indirect Shoot Organogenesis-Derived Plantlets of Digitalis Trojana Ivanina by Flow Cytometry and Cytological Analyses
69-76
 
Abdulveli SİRAT, İsmail SEZER
Bafra Ovasında Yetiştirilen Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim, Verim Öğeleri ile Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Yield, Yield Components and Some Quality Traits in Some Two-Rowed Barley (Hordeum vulgare conv. distichon) Varieties Grown in Bafra Plain
77-87
 
Yusuf SOLMAZ, Aydın ADİLOĞLU
Determination of Nutritional Status of Walnut Orchards by Leaf Analysis in Tekirdağ Region
Tekirdağ İlindeki Ceviz Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Yaprak Analizleriyle Belirlenmesi
88-92
 
Ümit GEÇGEL, Orhan DAĞLIOĞLU, İsmail YILMAZ, Muhammet ARICI, Kadir G. GÜNER, Demet APAYDIN, G. Ç. DÜLGER, O. AY, B. ERSÖZ, Y. ÇOTRA, Murat TAŞAN
Pirinç Kepeği Yağlarının Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Oksidatif Stabilitelerinin Belirlenmesi
Determination of Physicochemical Properties and Oxidative Stability of Rice Bran Oils
93-102
 
Sakine ÖZPINAR, Ünal ÜRKMEZ
Determination of Structural Properties of Agriculture in Çanakkale Province
Çanakkale İlindeTarımsal Yapının Belirlenmesi
 
103-113
 
Abdullah YINANÇ, Sevinç ADILOĞLU
Arıtmada Doğal Bitkilerin Kullanımı, Modeller ve Pilot Çalışma Örneği: Kozan İlçesi
Use of Plants in Water Treatment: Models and Pilot Study Case in Kozan District
114-124