2017-05-15

T.Z.F Dergisi Yıl 2017-14 sayı (2)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2017-14 sayı (2)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages
  İçindekiler  
 
Mahmut TEPECİK, Ali Rıza ONGUN
Çöp Kompostunun Mısır Bitkisinin Kurşun, Kobalt ve Kadmiyum İçeriği ve Kütlesine Etkisi
Effects of Urban Waste Compost Application on Lead, Cobalt and Cadmium Content and Biomass of Maize Plant
1-8
 
Mehmet Levent ÖZDÜVEN, Cenk TEPELİ, Berrin OKUYUCU
The Effects of Lactic Acid Bacterial Inoculants on the Fermentation and Aerobic Stability of Sunflower Silages
Laktik Asit Bakterileri İnokulantlarının Ayçiçeği Silajının Fermantasyon ve Aerobik Stabilite Özellikleri Üzerine Etkileri
9-15
 
Yunus BAYRAM, Emine ÇIKMAN
Investigation of Efficiency of Pytomyza orobanchia Kaltenbach (Diptera: Agromyzidae) on Orobanche aegyptiaca Pers. and O. ramosa Linnaeus (Orobanchaceae) in Tomato Fields at Diyarbakır and Mardin Provinces
Diyarbakır ve Mardin İllerinde Domates alanlarında Canavarotu Türleri Orobanche aegyptiaca Pers. ve O. ramosa Linnaeus (Orobanchaceae) üzerinde Pytomyza orobanchia Kaltenbach (Diptera: Agromyzidae)’nın Etkinliğinin Araştırılması
16-21
 
Osman Sağdıç, Hasan Cankurt, Fatih Törnük, Muhammet Arıcı
Effect of Thyme and Garlic Aromatic Waters on Microbiological Properties of Raw Milk Cheese
Kekik ve Sarımsak Aromatik Sularının Çiğ Süt Peynirinin Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerindeki Etkisi
22-33
 
Mehmet ARSLAN, Cengiz ERDURMUŞ, Mehmet ÖTEN, Bilal AYDINOĞLU, Sadık ÇAKMAKÇI
Sorgum ve Bazı Bitkilerin İle Farklı Oranlarda Karışımlarından Hazırlanan Silajların Kalite Özellikleri
Quality Charecteristics of Sorghum and Some Plants Silages Mixed at Different Rates
34-41
 
Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ, Murat TAŞÇI
Hünnap (Zizyphus jujube mill.) Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Denizli İli Çivril İlçesi Örneği
Land Valuation of Jujube (Zizyphus jujube mill.) Ochards by Income Capitalization Method: A Case Study in Çivril District of Denizli Province
42-53
 
İbrahim ŞEKER, Abdurrahman KÖSEMAN, Semiramis KARLIDAĞ, Selami AYGEN
Arıcılık Faaliyetleri II: Malatya İlinde Arıcılık Faaliyetlerinin Yetiştirici Tercihleri, Üretim Nitelikleri ve Arı Hastalıkları Kapsamında Değerlendirilmesi
Beekeeping Activities II: The Evaluaton of Beekeeping Activities in terms of Beekeeper Preferences, Production Quality and Bee Diseases in Malatya Province
54-63
 
Mitat Aydoğdu
İç Anadolu Bölgesi Chelonus Panzer, 1806 (Hymenoptera, Braconidae, Cheloninae) Faunası Üzerine Taksonomik bir Araştırma
A Taxonomic Study on Chelonus Panzer, 1806 (Hymenoptera, Braconidae, Cheloninae) Fauna of Central Anatolian Region of Turkey
 
64-70
 
Mustafa Tahsin YILMAZ, Aslı MUSLU, Salih KARASU, Fatih BOZKURT, Enes DERTLİ
Portakal Posasından Modifiye Pektin Eldesi ve Optimizasyonu, Kompozisyonel ve Yatışkan Faz Özelliklerinin Karakterizasyonu
Optimization of Pectin Extraction from Orange Pulp and Characterization of Compositional and Steady Shear Properties
71-80
 
Ali GÜREL
Orta Karadeniz Bölge’sinde (Ordu) Yer Alan Gabroik Kayaçların Ayrışması ve Asidik Toprakların Oluşumu
Weathering of Gabbroic Rocks in the Central Black Sea Area (Ordu) and Formation of Acid Soils
81-91
 
Arif SEMERCİ, Ahmet Duran ÇELİK
Reflections of Animal Husbandry Subsidies on Dairy Cattle Enterprises: A Case Study of Hatay Province-Turkey
Tarımsal Destekleme Uygulamalarının Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Verim ve Ürün Maliyetine Etkisi: Hatay İli Örneği-Türkiye
92-100
 
Erol BİNTAŞ, Mürsel ÖZDOĞAN
Bor ve Zeolit İçeren Yemlerin Yaşlı Yumurtacı Tavuklar Üzerine Etkileri
Effects of Feeds Containing Boron and Zeolite on Aged Laying Hens
101-109
 
 
Gökhan Önder ERGÜVEN
Role of Some Selected Fungi Cultures on Bioremediation of Herbicide Chlorsulfuron
Bazı Seçkin Mantar Kültürlerinin Klorsulfuron Herbisitinin Biyoremediasyonundaki Rolü
110-118
 
Türkan AKTAŞ, İ. Savaş DALMIŞ, Serkan TUĞ, Figan DALMIŞ, Birol KAYİŞOĞLU
Çeltik Saplarının Gazlaştırılması Amacıyla Laboratuvar Tipi Bir Gazlaştırıcının Geliştirilmesi ve Denenmesi
Development and Testing of A Laboratory Type Gasifier for Gasification of Paddy Straw
119-128
 
Hayrettin KARADÖL, Ali AYBEK
Mısır Arazisinde Yabancı Otların Belirlenmesine Yönelik Matlab ve PLC Arası OPC Haberleşme Kullanılarak Geliştirilen Bir Kontrol Sistemi
A Developed Control System by Using OPC Communication Between Matlab and PLC for Determination of Weeds in Corn Field
129-137
 
Elman BAHAR, İlknur KORKUTAL, İpek Ezgi KABATAŞ
Sangiovese Üzüm Çeşidinde Farklı Yaprak Su Potansiyelleri (Ψyaprak) ve Salkım Seyreltme Uygulamalarının Salkım ve Tane Özellikleri Üzerine Etkileri
Effects of Different Leaf Water Potentials (Ψleaf) and Cluster Thinning Applications on Cluster and Berry Characteristics in cv. Sangiovese
138-149
 
Emel TÜTEN SEVİM, Fulya ÖZDİL, Emel ÖZKAN ÜNAL, Sezen ARAT
Nükleer Transfer ile Elde Edilen Klon Sığır ve Yavrularının mtDNA ve Mikrosatellit Belirteçlerle Karakterizasyonu
Characterization of Cloned Cattle Obtained by Nuclear Transfer and Their Offspring with mtDNA and Microsatellite Markers
150-157