2017-10-03

T.Z.F Dergisi Yıl 2017-14 sayı (3)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2017-14 sayı (3)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages
  İçindekiler  
 
Kubilay Kazım VURSAVUŞ, Zehan KESİLMİŞ
Domates Sertliğinin Hasarsız Tahmini İçin Renk Değerlerinin Modellenmesi
Modeling of Color Values for Nondestructive Prediction of Tomato Firmness
1-8
 
Halil Baki ÜNAL, Turgay TAŞKIN, İlkay ALKAN, Halil İbrahim YILMAZ, Çağrı KANDEMİR
Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Performansın Belirlenmesine İlişkin Bir Uygulama: İzmir İli Örneği
A Practice for Performance Determination of Small Ruminant Farms: The Case Study of Izmir Province in Turkey
9-18
 
Demet ALTINDAL, Nüket ALTINDAL, İlknur AKGÜN
Tritikale (X Triticosecale Wittmack) Genotiplerinin ISSR-PCR Yöntemi ile Moleküler Düzeyde Tanımlanması
Molecular Characterization of Triticale Genotypes (X Triticosecale Wittmack) Based on ISSR-PCR
19-26
 
Gamze ŞAHİN, Nihal ÖZDER
Düzce İlinde Fındık Üretim Alanlarında Görülen Yazıcıböcek Türleri (Coleoptera: Scolytidae) Üzerine Araştırmalar
Research 0n Bark Beetle Species (Coleoptera: Scolytidae) Seen in Hazelnut Orchards in Düzce
27-37
 
Kemal YAZGAN
Akrabalık Matrisinin Tersinin Henderson Metodu İle Hesaplanması ve Hesaplamada Python Programlama Dili Kullanımı
Calculating of Inverse Relationship Matrix via Henderson Method and Using Python Programing Language for This Calculation
38-44
 
Bülent ALBAYRAK, Bahattin AKDEMİR
Development of A Measurement System for Weighing of Tuber Crops on A Conveyor Band
Bant Konveyör Üzerinde Yumru Bitkilerin Ağırlıklarının Ölçülmesi İçin Ölçme Sisteminin Geliştirilmesi
45-54
 
Kübra ÜNAL, Mustafa KARAKAYA
Farklı Hayvansal Yağlar İlave Edilerek Üretilen Sucukların Bazı Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Karanfil ve Tarçının Etkisi
The Effect of Clove and Cinnamon on Some Physicochemical Properties of Sucuk Produced by Different Animal Fat Types
55-65
 
 
Gülen ÖZDEMİR, Emine YILMAZ, Gökhan UNAKITAN, İsmail YILMAZ, Gülşen KESKİN
Kırsalda Kadının Geleneksel Gıda Üretimi ve Pazarlama İstekliliği
Traditional Food Production and Marketing Demand for Women in Rural Area
66-72
 
Mehmet Firat BARAN, Osman GOKDOGAN
Determination of Energy Use Efficiency of Sesame Production
Susam Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi
73-79
 
Ulaş AY, Murat ALTIN, Canan ŞEN
Kırklareli Koşullarında Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.) – Buğday’ ın (Triticum aestivum L.) Farklı Karışım Oranları ve Biçim Zamanlarının Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi
Effect on Yield and Quality of Different Mixtures Ratios and Harvesting Periods of Fodder Pea (Pisum arvense L.) and Wheat (Triticum aestivum L.) in Kırklareli Conditions
80-85
 
Hüsnü AKTAŞ
Türkiye’de Yoğun Ekim Alanına Sahip Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Destek Sulamalı ve Yağışa Dayalı Koşullarda Değerlendirilmesi
Evaluation of Some Barley (Hordeum vulgare L.) Cultivars Commonly Cultivated in Turkey Under Supplemented İrrigation and Rainfall Conditions
86-97
 
Ayşe Handan DÖKMECİ
Endüstriyel Kirlilik Sonucu Kahverengi Pirinçte Oluşan Ağır Metal Kirliliğinin Değerlendirilmesi
Assessment of Heavy Metal Pollution in Rice Resulting from Industrial Pollution
98-103
 
Kerem MERTOĞLU, Yasemin EVRENOSOĞLU
Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) Hastalığına Dayanıklılık Islahında, Hastalığa Karşı Testlenmiş F1 Melez Armut Popülasyonunun Fenolojik ve Meyve Özellikleri
Phenological and Fruit Characteristics of the F1 Hybrid Pear Population Tested Against the Disease in Breeding for Fire Blight Resistance
 
104-115
 
Anıl ÇAY, Sakine ÖZPINAR, Arda AYDIN
Farklı Ürün Rotasyonlarında Uzun Dönem Uygulanan Azaltılmış Toprak İşleme ve
Yeşil Gübrelemenin Ayçiçeği Gelişimi ve Yabancı Otlanmaya Etkileri
The Effects of Long-term Reduced Tillage with Different Crop Rotation and
Green Manuring on Sunflower Productivity and Weed Density
116-126
 
Serap DURAKLI VELİOĞLU, Kadir Gürbüz GÜNER, H. Murat VELİOĞLU, Gülnaz ÇELİKYURT
Fındık Zarının Fırıncılık Ürünlerinde Kullanımı
The Use of Hazelnut Testa in Bakery Products
127-139