2018-02-08

T.Z.F Dergisi Yıl 2018-15 sayı (1)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2018-15 sayı (1)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages
  İçindekiler  
 
İlknur KORKUTAL, Elman BAHAR, Seçil BAYRAM
Farklı Toprak İşleme ve Yaprak Alma Uygulamalarının Syrah Üzüm Çeşidinde, Sürgün ve Yaprak Özellikleri ile Su Stresi Üzerine Etkileri
Effects of Different Soil Tillages and Leaf Removal Applications on Shoot and Leaf Characteristics and Water Stress of cv. Syrah
1-13
 
Yasemin İMER, Murat TAŞAN
Çeşitli Soğuk Pres Yağların Bazı Mikro ve Makro Element İçeriklerinin Belirlenmesi
Determination of Some Micro and Macronutrient Elements in Various Cold Press Vegetable Oils
14-25
 
Ferhan BALCI, A.Halim ORTA
Rekreasyon Alanlarında Kullanılan Pop - Up Tipi Yağmurlama Başlıklarının Su Dağılım Özelliklerinin Karşılaştırılması
The Comparison of Water Distribution Patterns of Pop-Up Style Sprinklers Used in Landscape Irrigation
26-37
 
Fulya TAN, İ.Savaş DALMIŞ, Figan DALMIŞ
Silaj Sıkıştırma Basıncının Belirlenmesi Amacıyla Basınç Ölçüm Sisteminin Geliştirilmesi
Development of Pressure Measurement System for Determining of Silage Compaction Pressure
38-44
 
Nihal ÖZDER, Esra TAYAT
Storage possibilities of Trichogramma pintoi Voegele on eggs of Ephestia kuehniella Zeller
Parazitlenmemiş Ephestia Kuehniella Zeller Yumurtalarında Trichogramma Pintoi Voegelé’ Nin Depolanma Olanakları Üzerinde Araştırmalar
45-50
 
İrfan DAŞKIRAN, Ayhan YILMAZ
Ekstansif Koşullarda Yetiştirilen Kilis Keçilerinde Canlı Ağırlık ve Vücut Ölçüleri Arasındaki Korelâsyonlar ve Bazı Tanımlayıcı Ölçüler
Some Descriptive Parameters and Correlations Between Live Weight and Some Body Measurements of Kilis Goats in Semi-Intensive Conditions
51-56
 
Gülbin ÇETİNKALE DEMİRKAN, Zerrin SÖĞÜT
Kentsel Atık Su Arıtma Çamuru Uygulamalarının Anadolu Sığla Ağacı’nda (Liquidambar orientalis) Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri
Effects of Sewage Sludge Applications on Plant Growth of Liquidambar orientalis Species
57-66
 
Hakan APAYDIN, Tuncay GÜMÜŞ
Inhibitory Effect of Propolis (Bee Gum) Against Staphylococcus aureus Bacteria Isolated From Instant Soups
Hazır Çorbalardan İzole Edilen Staphylococcus aureus Bakterisine Karşı Propolisin İntibitör Etkisi
 
67-75
 
Serdar GENÇ, Mehmet İhsan SOYSAL
Türkiye Siyah Alaca Sığır Populasyonlarında Süt ve Döl Verimi
Milk Yield and Reproductive Traits of Holstein Cattle Population in Turkey
76-85
 
Mustafa Yunus ŞEN, Tolga ERDEM
Farklı Sulama Suyu Uygulamalarının Badem Ağaçlarının Su Kullanımı ve Vegetatif Gelişme Parametrelerine Etkileri
Effects of Different Irrigation Regimes on Water Use and Vegetative Growth Parameters of Almond Trees
86-94
 
Yasemin ERDOĞDU, Enver ESENDAL
The Effects of Nitrogen Doses on the Seed Yield and Some Agronomic Characteristics of Coriander Cultivars
Azotlu Gübre Dozlarının Kişniş Çeşitlerinde Tohum Verimi ve Bazı Agronomik Özellikleri Üzerine Etkisi
95-101
 
Gürkan SEZMİŞ, Muhlis MACİT
Çiğ ve Fiziksel Muameleye Tabi Tutulmuş Adi Fiğin (Vicia Sativa L.) Etlik Piliçlerde Performans, Kesim ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
Effect of Raw and Physical Processed Common Vetch (Vicia Sativa L.) Seed on The Performance, Slaughter Traits and Some Blood Parameters in Broiler Chicks
102-110
 
 
Bülent YAĞMUR, Bülent OKUR
Ege Bölgesi Salihli İlçesi Bağ Plantasyonlarının Verimlilik Durumları ve Ağır Metal İçerikleri
The Fertility and Some Heavy Metal Contents of Vineyard Plantations in Salihli District of The Aegean Region
111-122
 
Elif YÜKSEL TÜRKBOYLARI
Tekirdağ Koşullarında Güneş Kolektörlerinden Elde Edilen Isı Enerjisi ile Sera Toprağının Dezenfekte Edilmesi
Disinfection of Hotbeds with the Thermal Energy Generated by Solar Collectors under Climatic Conditions of Tekirdağ
123-128
 
Gökhan DAMA, Adem KAYA
Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Propiyonik Asit İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
The Effects of Dietary Propionic Acid Supplementation for Laying Hens on Performance, Egg Quality Traits and Some Blood Parameters.
129-134
 
Orhan KARADAĞ, Mehmet İhsan SOYSAL
Honamlı Keçilerinin Bazı Döl Verimi, Büyüme ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
The Determination of Some, Reproduction, Growth and Morphological Traits in Honamlı Goats Breeds
135-142
 
Figan DALMIŞ, Serkan TUĞ, İ. Savaş DALMIŞ, Türkan AKTAŞ, Birol KAYİŞOĞLU
Laboratuvar Tipi Gazlaştırıcılar İçin PLC Tabanlı Prototip Veri Toplama ve Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi
Development of PLC Based Prototype Data Acquisition and Control System for Laboratory Type Gasifiers
143-156