2018-06-11

T.Z.F Dergisi Yıl 2018-15 sayı (2)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2018-15 sayı (2)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages
  İçindekiler  
  Neriman Tuba Barlas, Borahan Cönkeroğlu, Gonca Unal, Korkmaz Bellitürk
The Effect of Different Vermicompost Doses on Wheat (Triticum vulgaris L.) Nutrition
Farklı Dozlarda Vermikompost Uygulamalarının Buğday (Triticum vulgaris L.) Bitkisinin Beslenme Durumu Üzerine
Etkisi
1-4
  Sefer DEMİRBAŞ, Alpay BALKAN
Tuz Stresi Koşullarında Bazı Tritikale Çeşitlerinin Hidrojen Peroksit (H 2 O 2 ) Ön Uygulamasına Tepkileri
Responses of Some Triticale Varieties to Hydrogene Peroxide (H 2 O 2 ) Priming Under Salt Stress Conditions
5-13
  Davut Gür, M. İhsan SOYSAL, Meral KEKEÇOĞLU
Trakya Ve Yığılca Bal Arılarının (Apis mellifera L., 1758) Morfometrik Yöntemlerle Karşılaştırılması
Comparison of Honey Bees (Apis Mellifera L., 1758) of Trace And Yigilca Region by Using Morphometric Methods
14-25
  Nagehan Desen KÖYCÜ, Füsun SUKUT
Buğdayda Fusarium culmorum’a Ruhsatlı Olmayan Fungisitlerin Etkisi
Effect of Unregistreted Fungicides to Fusarium culmorum on Wheat
26-35
  Özge Can NİYAZ, Nevin DEMİRBAŞ
Food Safety Perceptions of Fresh Fruits and Vegetables Consumers
Yaş Mevye ve Sebze Tüketicilerinin Gıda Güvenliği Algıları
36-44
  Didem ÖZÇİMEN
Chlorella protothecoides Mikroalg Yağının Botrytis cinerea ve Aspergillus niger Küflerine Karşı Antifungal Etkisinin
İncelenmesi
Investigation of Antifungal Effect of Chlorella Protothecoides Microalgae Oil Against Botrytis cinerea and Aspergillus
niger fungi
45-52
  Nihal ÖZDER, Esra TAYAT
Sıvı azotta depolanmış Ephestia kuehniella Zeller yumurtalarını kullanarak Trichogramma pintoi Voegele’nin kitle
üretimi
Mass production of Trichogramma pintoi Voegele using Ephestia kuehniella Zeller stored in liquid nitrogen
53-57
 
Sakine ÖZPINAR, Anıl ÇAY
The Role of Agricultural Mechanization in Farming System in a Continental Climate
Karasal İklim Koşullarında Mekanizasyonun Tarımsal Üretimdeki Rolü
 
58-72
  Kübra Melis SABUNCUOĞLU, Firdevs KORKMAZ, Hasan Ersin ŞAMLI
Bazı Böcek Türlerinin Yemlerde Kullanım Olanakları
Usage Possibilities of Some Insect Species in Feeds
73-77
  Arif SEMERCİ, Ahmet Duran ÇELİK
Hatay İlinde Pamuk Üretiminin Fonksiyonel Analizi
Functional Analysis of Cotton Production in Hatay Province
78-86
  Oktay SÖYLER, H.Fatih ATLI
A Research on the Determination of Contributions of Good Agricultural Practices at Citrus Production on
Agricultural Enterprises From the Points of Technology and Economy
Turunçgil Üretiminde İyi Tarım Uygulamalarının Tarımsal İşletmelere Teknolojik ve Ekonomik Açılardan Katkılarının
Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
87-94
  Sabri Anıl YÜCEL, Müjgan KIVAN
İstanbul Göztepe Parkı Gül Bahçesinde Bulunan Zararlı Hemiptera Ve Hymenoptera Türleri
Harmful Hemiptera and Hymenoptera species in rose garden of Göztepe Park in Istanbul, Turkey
95-100
 
Hatice Karcık, Murat Taşan
Çeşitli Organik Kuruyemişlerin Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi
Determination of Heavy Metal Contents in Some Organic Certified Dried Nuts
 
101-111
  Şeniz ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ, Mehmet KOYUNCU, Serdar DURU
CIDR Uygulanan Kıvırcık ve Karacabey Merinosu Koyunlarda T3, T4 ve Kortizol Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of T3, T4 and Cortisol Levels in CIDR applied Kıvırcık and Karacabey Merino Ewes
112-118
  Burcu ENGİN, Hanife MUT
Bazı yonca (Medicago sativa L.) çeşitlerinin nispi yem değerleri ile kimi mineral madde içeriklerinin biçim
sıralarına göre değişimi
Variation of some nutrient contents with relative feed value according to cutting order in alfalfa (Medicago sativa
L.) varieties
 
119-127
  İrfan ÖZTÜRK, Kayıhan Z. KORKUT
Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.)’ın Farklı Gelişme Dönemlerinde Kuraklığın Verim ve Verim Unsurlarına
Etkisi
Drought Effects on Yield and Yield Components in Different Growing Periods
of Some Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes
128-137
  Ahmet Semih UZUNDUMLU, Muhammet Emre OKSUZ, Seval KURTOGLU
Future of Fig Production in Turkey
Türkiye'de İncir Üretiminin Geleceği
138-146