2018-10-03

T.Z.F Dergisi Yıl 2018-15 sayı (3)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2018-15 sayı (3)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages
  İçindekiler  
  Tolga Aysal, Müjgan Kıvan
Tekirdağ İlinde Bulunan Tingidae (Hemiptera, Heteroptera) Türleri ve Yayılışları
Tingidae (Hemiptera, Heteroptera) Species and Their Distribution in Tekirdağ Province
1-8
  Sabriye BELGÜZAR, Yusuf YANAR, Yeşim AYSAN
Tokat İlinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı’nın (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)
Epidemiyolojisi
Epidemiology of Tomato Bacterial Wilt Disease (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) in Tokat Province
9-16
  Ahmet Hakan Durmaz, Nureddin Öner
Yavaş Ayrışan Gübre ve Yaprak Gübresi Uygulamasının Ayçiçeği Bitkisinin Verim ve Yağ Kalitesi Üzerine Etkilerinin
Araştırılması
Application of Slow Distinctive Fertilizer and Leaf Fertilizer Effects on Sunflower Yield and Oil Quality Investigation
17-24
  Faruk Gür, Nimet Sema Gençer
Sentetik Metil Salisilat ve Doğal Zararlı Kaynaklı Bitki Uçucularının Fasulyede Yaprakbiti ve Predatörler Üzerine
Etkisi
Effects of Synthetic Methyl Salicylate and Natural Herbivore Induced Plant Volatiles on Aphids and Predators in
Bean Plants
25-35
  Sümer Horuz, Yeşim Aysan
Kabakgil Tohumlarında Karpuz Bakteriyel Fide Yanıklığı ve Meyve Lekesi Hastalığı Etmeni Acidovorax citrulli’nin
Varlığının Belirlenmesinde Kullanılabilecek Uygun Yöntem(ler)in Saptanması
Determination of Appropriate Method(s) to Detect Watermelon Seedling Blight And Fruit Blotch Disease Agent
Acidovorax citrulli in Cucurbit Seeds
36-43
  Nuray Olcay IŞIK
Manda Derisi Budama Atıklarından Farklı Yöntemlerle Jelatin Üretilmesi ve Manda Jelatininin Reolojik
Özelliklerinin Belirlenmesi
Gelatin Production from Trim Wastes of Buffalo Leather by Different Methods and Determination Rheological
Properties of Buffalo Gelatin
44-51
  Demir KÖK, Elman BAHAR, İlknur KORKUTAL, Erdinç BAL, Tezcan ALÇO, Serkan CANDAR, A. Semih YAŞASIN
Determination of Phytochemical Properties in Genetic Materials Collected from Grapevines (Vitis spp.) Found in
Natural Flora of Ganos Mountains
Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Asmalardan (Vitis spp.) Toplanan Genetik Materyallerde Fitokimyasal
Özelliklerin Belirlenmesi
52-60
  Nagehan Desen KÖYCÜ, Cengiz ÖZER, Erhan SOLAK, Nafiz DELEN
Infection of Botrytis cinerea in Different Fungicide Application Programs in Semillon Grape
Farklı Fungisit Uygulama Programlarında Semillon Üzümünde Botrytis cinerea’nın Enfeksiyonu
61-67
  İrfan ÖZTÜRK, Kayıhan Z. KORKUT
Farklı Bitki Gelişme Dönemlerindeki Kuraklık Uygulamasının Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.)’da Kök
Ağırlığına Etkisi ve Bazı Agronomik Karakterlerle İlişkisi
Investigation of Drought Effect in Various Plant Development Stage on Root Weight in Bread Wheat (Triticum
aestivum L.) and Relationship between Root Weight and Some Agonomic Traits
68-77
  Hüseyin SARI, M. Turgut SAĞLAM
Aynı Noktadan Alınmış, Bozulmuş Ve Bozulmamış Toprak Örneklerinde Hidrolik İletkenlik İlişkisi
The Relations of Hydraulic Conductivity in the Samples of Dissturbed and Undisturbed Soil Taken from the the Same
Points
78-86
  Nurcan Sahin Tenikecier, Nureddin Öner
Yaprak Gübrelemesinin Ekmeklik Buğdayda Verim ve Kaliteye Etkisi
Effect of Leaf Fertilization Yield and Quality of Bread Wheat
87-95
  H. Baki ÜNAL, Turgay TAŞKIN, Cengiz AKDENİZ
İzmir-Bornova Kırsalında Kentsel Alan Baskısı Altındaki Hayvancılığın Durumu ve Sürdürülebilirliği
The Condition and Sustainability of Animal Husbandry under Urban Area Pressure in İzmir-Bornova Rura
96-106