2019-09-13

T.Z.F Dergisi Yıl 2019- 16 Sayı (3)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2019-16 sayı (3)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages
  İçindekiler  
 
Uğur YEGÜL, Maksut Barış EMİNOĞLU, Ufuk TÜRKER
 
Buğdayın Verimi ve Kalite Parametrelerinin Toprağın Elektriksel İletkenliği ile İlişkisinin Belirlenmesi
 
Determination of Yield and Quality Parameters of Wheat Related with Electrical Conductivity of Soil 
270-283
 
Şebnem TİRENG KARUT, Sümer HORUZ, Yeşim AYSAN
 
FDomates Bakteriyel Kanser ve Solgunluk Hastalığı Etmeni Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis’ in Tohumda Aranması ve Farklı Tohum Uygulamalarının Hastalık Gelişimi Üzerine Olan Etkisinin Belirlenmesi
 
Detection of Tomato Bacterial Canker and Wilt Disease Agent Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis on/in Tomato Seeds and Efficacy of Different Seed Treatments on Pathogen Development
 
284-296
 
Mustafa Alparslan UMARUSMAN,  Yeşim AYSAN, Menşure ÖZGÜVEN 
 
Farklı Bitki Ekstraktlarının Bezelye Bakteriyel Yaprak Yanıklığına (Pseudomonas syringae pv. pisi) Antibakteriyel Etkilerinin Araştırılması 
 
Investigation of The Antibacterial Effects of Different Plant Extracts Against Pea Bacterial Leaf Blight Disease Caused by Pseudomonas syringae pv. pisi  
 
297-314
 
Çağrı KANDEMİR, Hakan ADANACIOĞLU, Turğay TAŞKIN, Nedim KOŞUM
 
Türkiye’de Koyun ve Koyun Eti Fiyatlarının Bölgelere Göre Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Karşılaştırılması 
 
Comparison with Multidimensional Scale Analysis by Regions of Live Sheep and Mutton Prices in Turkey
 
315-327
 
Yakup Kenan KOCA, Ali DERİN, Sevinç ADİLOĞLU
 
Jeoistatistiksel Modelleme ile Edirne İli Uzunköprü İlçesi Topraklarının Bazı Mikro Element Düzeylerinin Haritalanması 
 
Mapping of Some Micro Element Levels with Geostatistical Modeling in Uzunköprü District of Edirne Province 
328-338
 

Damla ZOBAR,  Müjgân KIVAN

Tekirdağ İlinde Farklı Anaçlı Kiraz Bahçelerinde Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera: Buprestidae)’in Mevsimsel Gelişimi  
 
Seasonal Development of Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera: Buprestidae) on Different Cherry Rootstocks in Orchards in Tekirdağ
 
339-347
 

İ. Adem BOZKURT, Soner SOYLU

Elma Kök Uru Hastalığı Etmeni Rhizobium radiobacter’e Karşı Epifit ve Endofit Bakteri İzolatlarının Antagonistik Potansiyellerinin Belirlenmesi
 
Determination of Antagonistic Potential of Epiphytic and Endophytic Bacterial İsolates Against Apple Crown Gal Disease Agent Rhizobium radiobacter 
 
348-361
 

Havva AYANOĞLU,  A. Halim ORTA

Toprak Altı Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Serin ve Sıcak İklim Çimlerinde Sulama Zamanı Planlaması 
 
Irrigation Scheduling of Cool and Warm Season Turfgrass Irrigated with Sub-Drip Irrigation Method 
362-381
 

Ekin SUCU, Emrah GÜLGÜN, Ahmet OKUMUŞ

Başlangıç Yemine İlave Edilen Mısırın Siyah Alaca Buzağılarda Yem Tüketimi ve Büyüme Performansı Üzerine Etkisi 
 
Effects of Whole Corn Grain Supplementation on Intake and Growth in Holstein Calves 
 
382-388
 

Ayşe YAZLIK, Ercan ÇÖPOĞLU, Ahmet ÖZÇELİK, Barış TEMBELO, Mustafa YİĞİT, Berat ALBAYRAK, Mehmet Aydın BAYKUŞ, Volkan AYDINLI

Yabancı Ot Türleri ve Etkileri: Düzce’de Meyve Fidanlık Alanı Örneği
 
Weed Species and Their Impacts: Fruit Nursery Area Sample in Düzce
 
389-401
 

Demet APAYDIN, Ahmet Sukru DEMIRCI, Ibrahim PALABIYIK, Mustafa MIRIK, Tuncay GUMUS

Technological Properties of Xanthan Gums Obtained from Waste Bread Using as a Carbon Source and Performance in Pudding as Model Food

Karbon Kaynağı Olarak Atık Ekmeklerin Kullanılmasıyla Elde Edilen Ksantan Gamların Teknolojik Özellikleri ve Model Gıda Olarak Pudingteki Performansı 

 
402-411
 

Murat KARAAĞAÇ, Serdar GENÇ

Kırşehir İlinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarının Süt Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Determınatıon Of Mılk Yıeld Traıts For Holsteın Cattle Raısed In Kırsehır 

 
412-422
 

Günay Keleş 

Trakya Bölgesinde Buğday Üreticilerinin Tohumluk Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi 
 
The Analysis Of Factors Affecting The Seed Choices Of Wheat Producers In The Trakya Region 
 
423-431