2019-01-25

T.Z.F Dergisi Yıl 2019-16 sayı (1)Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty
T.Z.F Dergisi Yıl 2019-16 sayı (1)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Title - Authors - Organization File Pages
  İçindekiler  
 

Sevinç ADİLOĞLU, Ali DERİN

Edirne İli Uzunköprü İlçesinde Yetiştirilen Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkisinin Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Belirlenmesi

Determination of Some Macro Element Contents of Sunflower (Helianthus annuus L.) Plant Grown in Uzunköprü District

1-10
 

Mahmut KAPLAN, Mustafa Mücahit YILMAZ, Rabia USLU, Serap KÖPRÜ, Hürmet GÖZELLE, Gamze MUHDEREM


An Optimization Study for the Production of Origanum onites Tincture by Response Surface Methodology: Effect of Liquid/solid Ratio, Ethanol Concentration and Storage Period

Origanum onites Tentürü Üretim Şartlarının Tepki Yüzey Yöntemi ile Optimizasyonu: Sıvı/katı Oranı, Etanol Konsantrasyonu ve Depolama Süresinin Etkisi

11-22
 

Bekir Alper DEMİR, Murat TAŞAN

Trans Yağ Asidi İçermez Beyanı Bulunan Bazı Endüstriyel Gıdaların Yağ Asidi Profilleri

Fatty Acid Profiles of Selected Industrial Foods with Zero Trans Fatty Acids Claim

23-33
  Benian Pınar AKTEPE, Kerem MERTOĞLU, Yasemin EVRENOSOĞLU, Yeşim AYSAN

Farklı Bitki Uçucu Yağların Erwinia amylovora’ya Karşı Antibakteriyel Etkisinin Belirlenmesi

Determination of Antibacterial Effect of Different Plant Essential Oils Against Erwinia amylovora

34-41
 

Fatih ÖNER, Adem GÜNEŞ      

Determination of Silage Yield and Quality Characteristics of Some Maize (Zea mays L.) Varieties

Bazı Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Silajlık Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

42-50
 

Selman ÖZKAN, Behiye Banu BİLGEN

Bazı Korunga (Onobrychis viciifolia) Çeşit ve Popülasyonlarının Mikrosatellit Belirteçleri Kullanılarak Genetik Karakterizasyonu

Genetic Characterization of Sainfoin (Onobrychis viciifolia) Varieties and Populations Using Microsatellite Markers

51-60
 

Amir SOLTANBEIGI

Effect of Drought Stress and Seed Pretreatment with CCC on Yield and Yield Components of Maize Varieties

Mısır Varyetelerinde Kuraklık Stresi ve Tohumlarına Cycocel Uygulamasının Verim ve Verim Componentleri Üzerine Etkisi

61-70
 

Emine YILMAZ, Gülen ÖZDEMİR, Yasemin ORAMAN, Gökhan UNAKITAN, Sema KONYALI

Tarımsal Üretimde Kadınların Karar Alma Süreçlerine Katılımı ve Kooperatiflerden Beklentileri

Women’s Contribution to Decision Making Processes in Agricultural Production and Their Expectation From Cooperatives

71-81
 

Alpay BALKAN

Agronomic Performance of Seeds of Some Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars Exposed to Drought Stress

Kuraklık Stresinde Kalmış Bazı Ekmelik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinin Tohumluklarının Agronomik Performansları

82-91
 

Elman BAHAR, İlknur KORKUTAL, Nihan ŞAHİN, Fatma Seren SAĞIR, Demir KÖK, Onur ERGÖNÜL, Tamer UYSAL, Zeliha Orhan ÖZALP

Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Kültür Asmalarının (Vitis vinifera L.) Moleküler ve Ampelografik Karakterizasyonu

Molecular and Ampelographic Characterization of Grapevine (Vitis vinifera L.) Genetic Materials Collected in Natural Flora of Ganos Mountains

92-102
  Alpay BALKAN, Oğuz BİLGİN, İsmet BAŞER, Damla BALABAN GÖÇMEN, Alp Kayahan DEMİRKAN, Birol DEVİREN

Improvement of Grain Yield and Yield Associated Traits in Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes Through Mutation Breeding Using Gamma Irradiation

Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinde Tane Verimi ve Verimle İlişkili Özelliklerin Gamma Işını Kullanılarak Mutasyon Islahı ile Geliştirilmesi

103-111