Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF) Yayın Etiği İlkeleri

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF) yayın etiği ilkeleri; bilimsel yayınların kalitesinin yüksek seviyede tutulması, elde edilen bilimsel sonuçlara kamuoyu güveninin sağlanması ve bilim  insanlarının fikirlerine itibar edilmesi için oluşturulmuştur.

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF)’ta yayınlanacak orjinal bir çalışma şu şartları sağlamalıdır: Gönderilen makale daha önce veya eş zamanlı olarak (bir dersin konusu, derleme veya tez çalışması olarak basılmış çalışmalar hariç) başka bir yerde basılmamış olmalıdır. Bu makale başka bir yayıncı tarafından basım için inceleme aşamasında olmamalıdır. Makalenin yayın onayına gönderilmesi sürecinde yetkili kişi tüm yardımcı yazarlardan onay almış bulunan sorumlu yazardır.

 Telif Hakları SözleşmesiTüm yazarların imzası bulunan telif hakları formu ilk başvuru sırasında makaleye eklenerek, gönderilmelidir. JOTAF editörler kurulu; bu sözleşmenin imzalanması ile, tüm yazarların makale metnini eksiksiz olarak okuduğunu ve tüm sorumluluğu onayladığını varsayar.

 Baş editör ve diğer yayın kurulu üyelerinin görevleri adil olmak, yayının gizliliğini temin etmek, çıkar çatışmalarını önlemek ve çalışmanın yayınlanıp yayınlanmayacağına karar vermektir.

 Değerlendirme hakemlerinin görevleri editöryal kararlara katkı sağlamak, makalenin kalitesini arttırmak, incelemeyi en hızlı şekilde gerçekleştirmek, incelenen makale ile ilgili fikirleri, uygun destekleyici argümanlarla birlikte objektif ve anlaşılabilir bir şekilde ortaya koymak, makale ile ilgili; ancak makale içerisinde atıf yapılmamış olan kaynakları bulmak, değerlendirme aşamasında yayının gizliliğini sağlamak ve varsa çıkar çatışmasını dikkate almamaktır.

Yazarların sorumlulukları, yaptıkları orjinal çalışmaya ait sonuçları ve çalışmanın bilimsel önemini doğru ve objektif bir şekilde ortaya koymaktır. Makale; benzer konularda çalışan başka bilim insanlarına aynı metodu kullanabilecekleri, yeterli detay ve referansa sahip olmalıdır. Hileli veya bilerek yanıltıcı şekilde verilen bilgiler etik dışıdır ve kabul edilemez. Çalışmada emeği geçen kişi ve kurumlara uygun şekilde teşekkür edilmelidir. Yazarlar çalışılan konunun genel çerçevesinin belirlenmesinde etkisi olmuş yayınları da ayrıca atıf olarak göstermelidir. Eğer çalışmada olağandışı derecede tehlikeler içeren kimyasal, prosedür veya ekipman kullanıldıysa, makale içerisinde açık bir şekilde belirtmelidir. Eğer yazar yayınlanan makalesinde temel bir hata veya yanlışlık farkederse bunu baş editör ve/veya yayıncıya bildirmek, gerekirse yayının geri çekilmesi veya uygun düzeltmenin yapılması için işbirliği yapmakla yükümlüdür.

Yazarların önemle kaçınması gerekenler:

Uydurulmuş veya tahrif edilmiş veri: Uydurma veri araştırıcının çalışma sırasında bulmayıp uydurma olarak oluşturduğu verilerdir. Tahrif edilmiş veri ise çalışma sırasında elde edilen verilerin bazı kısımlarının değiştirilmesidir. Bu her iki yöntemde kamuoyunun bilim insanlarına olan güvenini zedelemektedir. Eğer kamuoyunda bilime olan güven sarsılırsa bilimsel çalışmalara bulunabilecek destekler azalacaktır.

İntihal: Başkalarına ait çalışmaları veya fikirleri herhangi bir onay veya atıf olmadan kullanmak adil ve dürüst bir davranış değildir. Başkasına ait bir makalede ve hatta daha önce kendi yayınlamış olduğunuz bir yayına ait bulunan tek bir cümlenin bile uygun şekilde atıf yapılmadan kopyalanması intihal olarak kabul edilmektedir. Bunun yerine kendi orjinal cümlelerinizi kullanmanız gerekmektedir.

Çoklu gönderimler: Bir yayının aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik dışı bir davranıştır. Bu şekilde davranıldığında editör ve değerlendirme hakemlerinin zamanlarından çalınmakta ve  aynı yayın birden fazla dergide yayınlandığı takdirde ise dergilerin itibarını zedeleyebilmektedir.

 

Gereksiz yayınlar: Aynı deney sonuçlarına dayanarak birbirine benzer çok sayıda yayın üretilmesi anlamına gelmektedir. Okuyucularınızın yayınıza olan ilgisini azaltıcı bir etki gösterebilir.

Yanlış yazar katkısı veya ilişki gösterimi: Yayında yer alan tüm yazarlar yapılan çalışmada bilimsel olarak önemli bir yer almış olmalıdırlar. Çalışmada katkısı bulunan öğrenci ve laboratuar teknisyenlerininde yazar listesine eklenmesi unutulmamalıdır.

 Yayıncı doğrulaması

 

Şüphelenilen veya kanıtlanan bir bilimsel suistimal durumunda, hileli yayın veya intihal yayıncılık durumlarında baş editör ile yayıncı kuruluş (N.K.Ü. Ziraat Fakültesi) işbirliği içerisinde durumun net olarak açığa çıkması sağlanmalı ve sorun çözülmelidir. Sorunun çözümü, düzeltme yayınlanması olabileceği gibi daha ciddi durumlarda yayının tamamen geri çekilmesi de olabilir.

Yayıncı ve dergi; yaş, renk, din, mezhep, engellilik, medeni durum, kıdem durumu, vatandaşlık, ırk, cinsiyet vs. açısından hizmet ve faaliyetleri temelinde ayrımcılık yapamaz.

 

 

Yayın etiği ilkelerini indirmek için tıklayınız...